උඩවලව ජාතික වනය

මේ තියෙන්නේ අපි උඩවලව බලන්න ගියේ වෙලේ ගත්ත ලස්සන ෆොටෝ ටිකක්. උඩවලව කියන්නේ ලංකාවේ හරිම ප්‍රසිද්ධ වනෝද්‍යානයක්. විශේෂයෙන්ම උඩවලව ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අලි ඇතුන් නරබන්න. උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටවලා තියෙන්නේ 1972 ජුනි 30.

Image of Udawalawe National Park
Elephants gather near water in Udawalawe
Udawalawe National Park
Roads of Udawalawe National Park
Elephant drinks water at Udawalawe
Elephant at Udawalawe
Dried out large trees at Udawalawe
Udawalawe natural beauty
Elephants at Udawalawe
Groups of elephants at Udawalawe
Elephants cross roads at Udawalawe
Wild Elephant at Udawalawe
Udawalawe natural beauty
Udawalawe
Large trees at Udawalawe
Tress at Udawalawe
Natural beauty at Udawalawe
Peacock at Udawalawe
Udawalawe natural beauty
Udawalawe natural beauty
Buffaloes in water, Udawalawe
Group of elephants at Udawalawe
Group of elephants at Udawalawe
Elephants at Udawalawe
Udawalawe natural beauty
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to