ලංකාවේ පුංචි එංගලන්තය

Flowers in Haggala Botanical Garden.

ලංකාවේ පුංචි එංගලන්තය නමින් නම් දරා තියන නුවර එංගලන්තය පිහිටලා තියන්නේ මද්‍යම පළාතේ. අපි හැමෝම පුංචි නිවාඩුවක් ලැබුන ගමන් යන්න හිතන්නේ නුවර එළියේ. ඒකට හේතුව තමයි නුවර එළියේ තියන සුන්දර ස්ථාන බලන්නයි, නුවර එළියේ සීතල විද ගන්නයි.

Ramboda Tunnel is the longest tunnel in Sri Lanka situated in Peradeniya - Gampola - Nuwara-Eliya Road. 01

Ramboda Tunnel is the longest tunnel in Sri Lanka situated in Peradeniya - Gampola - Nuwara-Eliya Road. You can view the Ramboda Ella (Waterfall) near the tunnel too. This 225m tunnel construction was started in year 2006 and opened for general public on 2008, February."

Ramboda Falls is 109m high and 11th highest waterfall in Sri Lanka and 729th highest waterfall in the world. 02

Ramboda Falls is 109m high and 11th highest waterfall in Sri Lanka and 729th highest waterfall in the world. It is situated in Pussellawa area, on the A5 highway at Ramboda Pass.

Fresh vegetable stall in Nuwara Eliya 03

There is no other place this fresh. Fresh vegetable stalls are widely available in Nuwara Eliya area.

Lover’s Leap Waterfall 04

Lover’s Leap Waterfall. This beautiful waterfall is formed with a brook originated from Piduruthalagala (2,524m) the highest mountain in Sri Lanka. The folk role says, once a prince was lost in the jungle, a girl from the nearest village has rescued him and they fell in love. Their affair was not accepted by prince’s parents, they took their own life by leaping from the waterfall, so the name Lover's Leap.

Gregory Lake, Nuwara Eliya 05

Gregory Lake is a prominent attraction in Nuwara Eliya, and was built under the period of British Governor Sir William Gregory in 1873. Paddling a boat when there is mist is something magical you can do here.

Gregory Lake, Nuwara Eliya 06

Many recreation facilities such as boat rides, bike rentals, pony rides; paddle boats are available around the Gregory Lake. This is a great place to get an unforgettable relaxing experience.

Ambewela Wind Turbine Planet 07

This is on the way to Horton Plains. Ambewela Wind Turbine Plant is a small wind farm in Ambewela owned and operated by Aitken Spence. The wind farm consists of 12 wind turbines of 250 KW each, totalling the plant installed capacity to 3 megawatts (Wikipedia).

Horizontal-axis wind turbine which convert wind energy into electrical energy. 8

It's like alien sculptures in a heaven of green grass.If you haven't already,You really need to witness the majestic atmosphere around this area.

Ambewela is one of the most beautiful Cities of Nuwara Eliya district in Sri Lanka. 8

A Green Heaven! Ambewela is one of the most beautiful places of Nuwara Eliya district in Sri Lanka.

The New Zealand Farm, Nuwara Eliya. 10

There are two dairy farms at Ambewela, The New Zealand Farm and Ambewela Farm. Both are managed by Ambewela Farms and The New Zealand Farm is the only farm visitors are allowed. These farms are located approximately 17 km (11 mi) away from the Nuwara Eliya town, to the south-east of the Nuwara Eliya.

Cows in the New Zealand Farm 11

Cows in the New Zealand Farm.

Cows in the New Zealand Farm 12

Well, probably the luckiest cows in the country :) They are coming back home after having a great meal on cool green fresh grass lands.

Tea Plucking, Nuwara Eliya. 13

Tea Plucking, Nuwara Eliya. Tea Plucking is the main income source of most Tamil people who live in Nuwara Eliya.

Beauty of Nuwara Elliya Tea estates. 14

Beauty of Nuwara Elliya Tea estates.

Beauty of Nuwara Elliya Tea estates. 15

Best tea gardens in the country is here and the look is 2nd to nowhere.

Vegetable plantation in Nuwara Eliya 16

Vegetable plantations in Nuwara Eliya.

Leeks plantation in Nuwara Eliya 17

Leeks plantation in Nuwara Eliya

Horton Plains National Park 18

Horton Plains National Park is situated in the hill country and designated as a National Park in 1988. World’s End is the major attraction in Horton Plains and early morning visits are essential if you want to see the breath-taking view (Because of mist). Horton Plains is situated 32 kilometres (20 mi) from Nuwara Eliya and 8 kilometres (5.0 mi) from Ohiya.

Sambar deer is the largest and most commonly seen mammal in Horton Plains. 19

Sambar deer is the largest and most commonly seen mammal in Horton Plains.

Sri Lankan Sambar Deer, Horton Plains, Sri Lanka. 20

Sri Lankan Sambar Deer, Horton Plains, Sri Lanka

Beautiful flower in Horton Plains 21

Every piece you encounter in Horton Plains is a eye candy. It's really is an extraordinary place you can see nowhere else in the world.

Natural Beauty at Horton Plains 22

When you see a big tree at Horton Plains, trust me you will say "Wow!"

Natural Beauty at Horton Plains 23

Horton Plains is a great place to see lots of different kind of animals (Obviously, if you can keep silence there).

Blooming Nelu at Horton Plains 24

Blooming Nelu offers a unique and rare opportunity for nature lovers. Nelu flowers bloom once in 12-14 years. This species blooms only once in its life time, sets seed and then dies.

Bird at Horton Plains 25

Horton Plains is a habitat for many bird species.

Baker's Falls 26

Baker's Falls is a famous waterfall in Sri Lanka, situated in Horton Plains National Park on a tributary of the Belihul Oya. The height of the Baker's waterfalls is 20 metres (66 ft). 

Baker's Falls 27

Beauty of Baker’s Falls

World's End, Horton Plains 28

World’s End is situated in Horton Plains National Park, Nuwara Eliya, is a popular tourist destination and key attraction site in Horton Plains. World’s End has two parts called Big World’s End and Small World’s End. Early morning visit (Between 6am – 10am) is the best time to visit, before clouds roll in. The weather can very quickly change in the Horton Plains. One minute it can be very misty and the other minute it can be sunny and clear. So, it is advisable to bring, extra layers for warm clothing, sunglasses, comfortable walking shoes, enough water, a hat, sunscreen and etc.

Devon Falls 29

Devon Falls is a very beautiful waterfall in Sri Lanka, which is situated 6kms west of Thalawakale, Nuwara Eliya District on A7 highway. There was a pioneering coffee planter called Devon and he owned a plantation near to this waterfall. So, he named this waterfall as Devon Waterfall. The Waterfall is 97 metres high and ranked 19th highest in the Island.

St. Clair's Falls 30

St. Clair’s waterfall- St. Clair's Falls is one of the widest waterfalls in Sri Lanka. It is called the "Little Niagara of Sri Lanka". It is situated 3 km west of the town of Talawakele on the Hatton-Talawakele Highway in Nuwara Eliya District. The falls derived its name from a nearby tea estate. The Falls is 80m high and hence 20th highest waterfall in Sri Lanka. St. Clair's falls comprises two falls called "Maha Ella" (Sinhalese "The Greater Fall") and "Kuda Ella," (Sinhalese "The Lesser Fall") which is 50m high and was created by a tributary of Kotmale Oya. (Source: Wikipedia)

Haggala Botanical Garden is the second largest botanical garden in Sri Lanka was established in 1861. It is situated on the Nuwara Eliya – Badulla main road, 16km from Nuwara Eliya. The best time to visit the garden is probably from March to end April. The gardens put up their best display of temperate annual flowers, Roses and Orchids during this period. The garden is locally reputed for their collection, the rose garden, magnificent trees, indoor plants and flowers.

Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Flowers in Haggala Botanical Garden.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to