වන දිවියේ අසිරිය විදගන්න

යාල අභය භුමිය කියන්නේ ලංකවේ දෙවෙනි විශාලම අභය භුමිය. ඒ වගේම තමයි ලෝකෙන්ම වැඩිම දිවියන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නෙත් මේ අපේ රටේ තියන යාල අභය භුමියේ. යාල බලන්න යන කෙනෙක්ට දිවියෝ, අලි, ගොන්නු, තිත් මුවන්, නරි, මුගටි වගේම විවිධ වර්ගයේ කුරුල්ලනුත් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. යාල බලන්න යන්න හොදම කාලය තමයි පෙබරවාරි සිට ජුලි දක්වා.

Entrance to the Yala National Park
Sunrise at Yala National Park
Sunrise at Yala National Park
Sunrise at Yala National Park
White birds in water
White bird on the ground
Bird at the top of the tree
Small bird on the tree
Small bird on the tree
Yala National Park
Bird on the tree
White birds
Yala National Park
Pigs eating
Elephants at Yala
Elephants at Yala
Elephants at Yala
Elephants at Yala
Patanangala Rock at Yala beach
Elephants at Yala
Elephants at Yala
Elephants at Yala
Peacock at Yala
Buffalo at Yala
Peacock at Yala
Monkey at Yala
Small elephant at Yala
Small elephant at Yala
Elephants at Yala
Deer at Yala
Yala National Park
Birds at Yala National Park
Yala National Park
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to