හක්ගල මල් වත්ත

1861 දී ඉදි කරපු හක්ගල උද්භිද උද්‍යානය ලංකාවේ තියන දෙවෙනි විශාලතම උද්භිද උද්‍යානය. නුවර එළියේ සිට නුවර එළිය බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ 16km ක් පමණ යන විට අපිට හක්ගල මල් වත්තට ලගා වෙන්න පුළුවන්. මාර්තු සිට අප්‍රේල් අග දක්වා තමයි මල් වත්ත බලන්න යන්න හොඳම කාලය. රෝස ඕකිඩ් වැනි විදිධ අලංකාර මල් පිපෙන්නේ මේ කාල සීමා තුල තමයි.

Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Bee on White Flower
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Flowers in Hakgala Botanical Garden
Red Flower
Red White and Pink Flowers
Blue Flower
Pink Flower
Flower in Hakgala
Yellow Flower
Pink Rose
Pink and Yellow Rose
02 Red Roses
Red Rose
Red Rose
White Rose
02 Pink Roses
Yellow Rose
Red Roses
Yellow Rose
Yellow Flower
Red and Yellow Flowers
Sunflower
Small Yellow Flower
White Flowers
Small Flowers
White Flowers
Yellow Flower
Orange Flowers
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Contact DailyLife.lk

or drop an E-Mail to